Home / WSG Family of Companies

WSG Family of Companies

Wonderful Super Great

WSG Group of companies are strategically located in the following regions.

WSG

Group Headquarter

Factory | W1
1921-16 Gijang-Daero, Jangan-Eup, Gijang-Gun, Busan, Korea 46028

Factory | W2
170 Myung Rae San Dan 1 Ro, Jang An Eup, Gijang-Gun, Busan, Korea 46028

Factory | W3
159 Hyup Dong Ro, Jang An Eup, Gijang-Gun, Busan, Korea 46028
 

WSG China

Corporate Headquarter

Factory | C1
277 Zhongfei Main Road, Maanshan, Anhui, China
 

K1 Fluid Technology

Corporate Headquarter

R&D Center & Sales & Marketing | K1
858 Qianjin Road, Kunshan, Jiangsu, China