Home / Family of Companies

Family of Companies

Wonderful Super Great!

WSG Group of companies are strategically located in the following regions.

WSG

1921-16 Gijang-Daero, Jangan-Eup, Gijang-Gun, Busan, Korea 46028

WSG China

277 Zhongfei Main Road, Maanshan
Anhui, China

K1 Fluid Technology

858 Qianjin Road, Kunshan
Jiangsu, China

JS Biosciences

1921-38 Gijang-Daero, Jangan-Eup, Gijang-Gun, Busan, Korea 46028